Publication Beamlines
Han, Lina; Meng, Hua; Wang, Jiancheng; Hu, Yongfeng; Bao, Weiren; Chang, Liping; Wang, Hui (2016). Application of Spent H2S Scavenger of Iron Oxide in Mercury Capture from Flue Gas. Industrial & Engineering Chemistry Research 55(17) , 5100-5107. 10.1021/acs.iecr.5b04982. SXRMB, IDEAS
Wang, Jiancheng; Peng, Zhaoliang; Qiao, Hui; Yu, Huafeng; Hu, Yongfeng; Chang, Liping; Bao, Weiren (2016). Cerium-Stabilized Cu-SSZ-13 Catalyst for the Catalytic Removal of NO x by NH 3. Industrial & Engineering Chemistry Research 55(5) , 1174-1182. 10.1021/acs.iecr.5b03221. SXRMB, IDEAS
Huang, Wenjing; Wang, Hongtao; Zhou, Jigang; Wang, Jian; Duchesne, Paul N.; Muir, David; Zhang, Peng; Han, Na; Zhao, Feipeng; Zeng, Min; Zhong, Jun; Jin, Chuanhong; Li, Yanguang; Lee, Shuit-Tong; Dai, Hongjie (2015). Highly active and durable methanol oxidation electrocatalyst based on the synergy of platinum–nickel hydroxide–graphene. Nature Communications 6, 10035. 10.1038/ncomms10035. SM, IDEAS
Vijayan, Permual; Willick, Ian R.; Lahlali, Rachid; Karunakaran, Chithra; Tanino, Karen K. (2015). Synchrotron Radiation Sheds Fresh Light on Plant Research: The Use of Powerful Techniques to Probe Structure and Composition of Plants. Plant and Cell Physiology 56(7) , 1252-1263. 10.1093/pcp/pcv080. MID-IR, SM, VESPERS, IDEAS
Wang, Meng; Ren, Feng; Zhou, Jigang; Cai, Guangxu; Cai, Li; Hu, Yongfeng; Wang, Dongniu; Liu, Yichao; Guo, Liejin; Shen, Shaohua (2015). N Doping to ZnO Nanorods for Photoelectrochemical Water Splitting under Visible Light: Engineered Impurity Distribution and Terraced Band Structure. Scientific Reports 5, 12925. 10.1038/srep12925. SGM, IDEAS
Zhang, Kai; Yang, Wei; Ma, Chao; Wang, Yan; Sun, Chunwen; Chen, Yujin; Duchesne, Paul; Zhou, Jigang; Wang, Jian; Hu, Yongfeng; Banis, Mohammad N; Zhang, Peng; Li, Fan; Li, Jianqi; Chen, Liquan (2015). A highly active, stable and synergistic Pt nanoparticles/Mo2C nanotube catalyst for methanol electro-oxidation. NPG Asia Materials 7(1) , e153. 10.1038/am.2014.122. HXMA, SXRMB, SM, IDEAS